Statut potvrđen od Ministarstva uprave pogledajte ovdje, a u nastavku pročitajte online verziju:

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. 36/95 i 64/01), i rješenja Ministarstva uprave, klasa: UP/I-230-01/11-01/52, urbroj: 515-03-02-01/2-11-8 od 07. prosinca 2011. godine, kojim se odobrava osnivanje Zaklade LUKA, Upravitelj Zaklade Ivana Šoljan predlaže Ministarstvu uprave dana 14. prosinca 2012. godine na odobrenje:

 

 

STATUT ZAKLADE LUKA

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište, osnivanje, svrha, tijela upravljanja Zakladom LUKA (u daljnjem tekstu: Zaklada), postupak njihovog postavljanja i razrješenja te ovlasti, odgovornosti i način donošenja odluka zakladnih tijela, osnovna imovina, način financiranja, nagrade za rad i troškovi rada Zaklade, način ostvarivanja prava na financijsku potporu Zaklade, prava i obveze članova podupiratelja Zaklade, odgovornost i prestanak Zaklade, te ostale zakonom propisane odredbe značajne za rad i djelovanje Zaklade.

 

Članak 2.

 

Osnivači Zaklade (u daljnjem tekstu: Zakladnici) su Ivana Šoljan, iz Zagreba, Novakova 26, OIB: 07062097987 i Ivica Mudrinić, iz Zagreba, Zelengaj 51, OIB: 01651858162, i to Ugovorom o osnivanju Zaklade od 10. listopada 2011. godine.

Potpuni naziv Zaklade glasi: Zaklada LUKA.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

 

Članak 3.

 

Zaklada je pravna osoba.

Zaklada je osnovana na neodređeno vrijeme.

Svojstvo pravne osobe Zaklada je stekla upisom u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, u zakladni uložak reg. br. 182, prema rješenju Ministarstva uprave, klasa: UP/I-230-01/11-01/52, urbroj: 515-03-02-01/2-11-8 od 07. prosinca 2011. godine.

Zaklada ima okrugli pečat, promjera 3,5 cm, koji na gornjem dijelu oboda ima upis: “Zaklada LUKA”, a na donjem dijelu oboda upis: “Zagreb”.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 4.

 

Općekorisna i dobrotvorna svrha Zaklade je pružanje financijske potpore mladim ljudima osobito ženskim osobama slabijeg imovnog statusa u daljnjoj izobrazi i usavršavanju, u njihovim ranim poslovnim karijerama, s ciljem uključivanja u kulturne, obrazovne, sportske, te u ostale društvene institucije kroz promicanje visokih etičkih načela i prihvaćanja odgovornosti i privatnom i profesionalnom životu.

 

III. ZAKLADNA TIJELA

 

Članak 5.

 

Zakladna tijela su Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.

Upravni odbor Zaklade je sastavljen od sedam (7) članova, koji su fizičke osobe, domaće i strane – stručnjaci i znanstvenici iz područja poslovanja, kulture, sporta, društvenog života i ostalih srodnih struka i znanosti, a koji svojim znanjem i aktivnim radom mogu pridonijeti radu Zaklade, te ne mogu pripadati osobama koje Zaklada podupire.

Članove Upravnog odbora i Upravitelja Zaklade imenuju i razrješuju preostali članovi Upravnog odbora.

 

Članovi Upravnog odbora odluku iz stavka 3. donose većinom glasova preostalih članova Upravnog odbora.

 

Predsjednika Upravnog odbora Zaklade imenuju i razrješuju članovi Upravnog odbora Zaklade većinom glasova.

Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednik Upravnog odbora i Upravitelja Zaklade je četiri (4) godine i obnovljiv je.

Upravni odbor je dužan 14 dana prije isteka mandata pojedinog člana Upravnog odbora, većinom glasova imenovati člana Upravnog odbora za sljedeći mandat.

 

Članak 6.

 

Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članovi zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu prijeko potrebnih troškova u svezi s obavljanjem svoje dužnosti.

Članak 7.

 

Članovi Upravnog odbora mogu odlučiti većinom glasova preostalih članova Upravnog odbora da će imenovanog člana zakladnog tijela razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:

 

–       na vlastiti zahtjev člana;

–       ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno zakonima, propisima, Statutu i drugim općim aktima          Zaklade;

–       ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;

–       ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade;

–       u slučaju trajnije nesposobnosti za rad;

–       u drugim slučajevima kad je to opravdano objektivnim okolnostima.

 

Upravni odbor i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Zakladnicima.

 

Članak 8.

 

Upravni odbor Zaklade:

–       upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade,

–       donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava i druge opće akte Zaklade,

–       tumači Statut i druge opće akte Zaklade, donosi ih, te ih mijenja i dopunjuje,

–       donosi odluke o dodjeli potpora,

–       bira i razrješuje Predsjednika Upravnog odbora Zaklade,

–       utvrđuje godišnji proračun Zaklade,

–       upravlja imovinom i odlučuje o korištenju imovine Zaklade,

–       podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,

–       odlučuje o prestanku rada Zaklade,

–       donosi odluku o promjeni adrese Zaklade

–       donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zaklade.

 

Članak 9.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje.

Sjednice se mogu održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, ali pravovaljane odluke Upravni odbor donosi većinom glasova svih članova Odbora.

Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

 

Članak 10.

 

Upravitelj Zaklade:

– zastupa Zakladu,

– provodi odluke Upravnog odbora,

– vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,

– predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade,

– predlaže Upravnom odboru godišnji proračun i završni račun Zaklade,

– podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,

– priprema odluke za Upravni odbor i potpisuje akte Zaklade,

– obavlja i sve druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima, a koji nisu povjereni nekom drugom zakladnom tijelu.

 

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 11.

 

Osnovnu imovinu Zaklade čini 5.000,00 (pet tisuća) kn, koje su uplatili Zakladnici na račun Zaklade.

Vrijednost imovine navedene u stavku I. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.

 

Članak 12.

 

Sredstva Zaklade prikupljaju se redovitim uplatama zakladnika, donacijama domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, te članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

 

Članak 13.

 

U svrhu redovitog financiranja aktivnosti Zaklade odnosno radi trajnog ostvarenja svrhe Zaklade, Zakladnici:

–       gđa. Ivana Šoljan se obvezuje, godišnje pridonositi i do 1. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje stotinu (100,00) EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate,

i

–       gosp. Ivica Mudrinić se obvezuje, godišnje pridonositi i do 1. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje stotinu (100,00) EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate.

 

V. OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU

 

Članak 14.

 

Sredstva prikupljena na način opisan u čl. 12., 13. i 16. ovog Statuta koristit će se za:

–       financijsku podršku mladim ljudima u njihovim ranim karijerama, uključujući sport i kulturu, napose onima koji su bez roditeljske skrbi kroz dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora;

–       upućivanje osoba iz prethodnog podstavka na daljnju izobrazbu i usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu;

–       podizanje znanja o učinku koji mogu imati obrazovanje i kultura na poslovni svijet i društvo/kulturu/okoliš/gospodarstvo kroz održavanje seminara sa stručnjacima iz srodnih područja

–       poticanje i podrška humanitarnom radu kroz suradnju s udrugama koje se bave humanitarnom djelatnošću;

–       promicanje visokih etičkih načela u privatnom i profesionalnom života i prihvaćanje djelovanja koja imaju vrijednost za zajednicu;

–       podmirivanje troškova Zaklade;

–       ostale namjene za koje se dogovore zakladnici i Upravni odbor, a kojima se ispunjaju ciljevi i svrha Zaklade.

 

Pobliža razrada kriterija za dodjelu prikupljenih sredstava, te dodjela sredstava uredit će se  Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava i drugim aktima Zaklade, sukladno ovom Statutu.

 

Članak 15.

 

Zaklada ima multivalutni transakcijski račun, na kojem će biti deponirana kunska i devizna sredstva Zaklade otvorenom kod poslovne banke.

Financijska godina Zaklade počinje 1. ožujka i završava 28/29. veljače iduće godine.

Upravni odbor Zaklade je obvezan, nakon završetka financijske godine, Zakladnicima podnijeti financijsko izvješće o radu Zaklade.

 

VI. ČLANOVI PODUPIRATELJI ZAKLADE

 

Članak 16.

 

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade, i koje potpisom pristupnice, preuzimaju prava i obveze utvrđene Ugovorom o osnivanju Zaklade i ovim Statutom, te drugim aktima Zaklade.

Obveza je članova podupiratelja Zaklade financijskim sredstvima i na druge načine doprinositi ostvarivanju ciljeva i svrhe Zaklade.

Obveza je članova podupiratelja da uplaćuju sredstva u rokovima i na način sukladno godišnjoj odluci Upravnog odbora Zaklade o minimalnoj godišnjoj vrijednosti uplata (članarine) za fizičke i pravne osobe, ali u pravilu ne manje od

– 1.000 (tisuću) eura u kunskoj protuvrijednosti za pravne osobe odnosno

– 100 (stotinu) eura u kunskoj protuvrijednosti za fizičke osobe.

Zaklada svakom članu podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

 

VIII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 17.

 

Upravni odbor donosi Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava, predviđen u čl. 14 ovog Statuta kao i sve druge potrebne opće akte Zaklade.

Statut i drugi opći akti Zaklade mogu se mijenjati na način i u postupku kako su doneseni.

Statut je temeljni akt Zaklade i svi drugi opći akti Zaklade moraju biti sukladni odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor.

 

IX PRESTANAK ZAKLADE

 

Članak 18.

 

Zaklada prestaje na način propisan Zakonom o zakladama i fundacijama.

U slučaju prestanka Zaklade prije raspodjele zakladne imovine u dobrotvorne svrhe, zakladna tijela će donatorima pružiti dokaze da ništa od sredstava koja su u tom trenutku Zakladi na raspolaganju nije, izravno ili neizravno, isplaćeno Zakladnicima ili članovima Upravnog odbora. U slučaju prestanka Zaklade sva uplaćena sredstva bit će dodijeljena samo u skladu sa zakladnom svrhom predviđenom ovim Statutom ili ako takva raspodjela nije moguća, preostala zakladna imovina bit će dodijeljena Hrvatskom Crvenom križu.

 

X ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog Upravitelja postaviti Ministarstvo uprave.

 

Članak 20.

 

Ovaj Statut stupa na snagu kad ga odobri Ministarstvo uprave.

 

 

Upravitelj Zaklade

___________________

Ivana Šoljan