Na temelju članka 8. u svezi članka 14. Statuta Zaklade Luka ( u daljnjem tekstu: Zaklada), Upravni odbor Zaklade, na sjednici održanoj dana 1. rujna 2015 g., donosi:

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZAKLADE LUKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarenje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje Zaklada u ostvarenju svoje svrhe a za Natječaj koji će biti otvoren od 15. rujna do 15. listopada 2015. godine.

Članak 2.

Sredstva Zaklade mogu biti dodijeljena isključivo za ostvarenje svrhe Zaklade (članak 4. Statuta Zaklade), i to u svrhu: pružanja financijske potpore mladim ljudima osobito ženskim osobama slabijeg imovnog statusa u daljnjoj izobrazbi i usavršavanju, u njihovim ranim poslovnim karijerama, s ciljem uključivanja u kulturne, obrazovne, sportske, te u ostale društvene institucije kroz promicanje visokih etičkih načela i prihvaćanja odgovornosti u privatnom i profesionalnom životu.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

 1. kriteriji za dodjelu novčanih potpora (stipendija) studenticama preddiplomskog i diplomskog studija za redoviti program Visokih učilišta i Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
 2. postupak dodjele
 3. prava i obveze korisnika sredstava

Članak 4.

Iznos novčane potpore za naknadu troškova školarine ili dijela školarine daje se studenticama u obliku stipendije i nosi naziv: Stipendija Zaklade Luka ( u daljnjem tekstu: stipendija).

Članak 5.

Broj stipendija određuje Upravni odbor Zaklade ovisno o visini raspoloživih sredstava u Zakladi. Ovisno o raspoloživim sredstvima, prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju studentice slabijeg materijalnog statusa.

Članak 6.

Kriteriji za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendije na preddiplomskom i diplomskom studiju mogu se natjecati redovne studentice koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 1. da nisu mlađe od 17 godina;
 1. da su državljani Republike Hrvatske
 1. da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 4,0 ili više;

Prednost imaju kandidatkinje slabijeg materijalnoga stanja ili socijalno ugrožene, čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidatkinja koje zadovoljavaju sve uvjete predviđene u st. 1. ovog članka, Upravni Odbor Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidatkinja čiji prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži, ali ne ispod 3,8. Upravno vijeće Zaklade, prigodom raspisivanja natječaja, utvrđuje broj i visinu stipendija iz st. 1. ovog članka, a može predvidjeti i druge posebne uvjete za kandidate.

Članak 7.

Postupak dodjele stipendija

Kod dodjele stipendija u obzir se uzima:

 • uspjeh u školi i na studiju
 • nagrade, sudjelovanja na natjecanjima i slično
 • motivacijski esej
 • materijalno stanje

Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidatkinja odslušala u dosadašnjem tijeku studija, dokazuje se preslikom ocjena. Prosjek ocjena za kandidatkinje koji se tek upisuju na preddiplomski studij predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj prosjeka ocjena za svaku godinu srednje škole podijeli s brojem godina trajanja srednjoškolskog obrazovanja kandidatkinje, dokazuje se preslikom ocjena. Pod nagradom se podrazumijeva nagrada škole, grada, dekana ili neka druga nagrada odnosno potvrda o sudjelovanju na natjecanjima te postignuti uspjeh na istima.

Motivacijski esej pokazuje na koji način će kandidatkinja staviti svoje obrazovanje u neku društveno korisnu funkciju, kakve su joj ambicije i želje.

Materijalno stanje se dokazuje potvrdama o primanjima svih članova kućanstva u kojem kandidatkinje žive; prednost imaju socijalno ugrožene kandidatkinje, pri čemu se socijalna ugroženost definira kao  ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini koji po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice, koja je za 2015. godinu iznosila 3.326,00 kuna.

 • potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije. (IP- obrazac)
 • potvrdu POREZNE UPRAVE o oporezivom dohotku ( dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka)

Dosadašnji uspjeh odnosno preslika ocjena srednje škole i fakulteta, te prosjek ocjena, kao i dokaz o materijalnom stanju i motivacijski esej su obavezni elementi prijave na natječaj.

Nagrade i sudjelovanja na natjecanjima su dodatni elementi  u prijavi.

Ukoliko neki dokumenti nedostaju Zaklada Luka ostavlja pravo da naknadno traži kandidate svu potrebnu dokumentaciju.

Članak 8.

Natječaj

Javni natječaj za dodjelu stipendija iz članka 6. ovog Pravilnika raspisuje Upravni odbor Zaklade, objavljuje ga na svojim web stranicama. Upravni odbor Zaklade može osnovati posebno povjerenstvo koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i izvješće o tome podnijeti Upravnom odboru Zaklade koji donosi odluku o dodjeli stipendija.

Članak 9.

Natječaj sadrži:  1. vrstu i visinu stipendija za predstojeću akademsku godinu; 2. izvod iz Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele stipendija; 3. rok u kojem se podnosi zahtjev; 4. naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev; 5. popis dokumenata koje je kandidat dužan priložiti uz zahtjev; 6.   upozorenje da se nepotpuni zahtjevi neće uzimati u razmatranje; 7. rok u kojem će kandidat biti obaviješten o rezultatu natječaja Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, utvrđuje se rang lista sukladno Statutu i ovom Pravilniku.

Članak 10.

Odluka o dodjeli stipendije

Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravni odbor Zaklade. Odluka će se objaviti na web stranici Zaklade Luka i na drugi pogodan način.

 

Članak 11.

Prava i obveze korisnika sredstava

Sa svakom redovitom studenticom kojoj je, temeljem odluke iz stavka 1. članka 10. ovog Pravilnika, dodijeljena stipendija, Zaklada zaključuje ugovor o dodjeli stipendije, na tipskom obrascu koji utvrdi Zaklada, i to za cijeli tijek studija, uz uvjet da student savladava upisani studij bez ponavljanja godine, sa prosjekom ocjena ne nižim od 4,0. Student zadržava pravo na stipendiju i za vrijeme prekida studija u opravdanim slučajevima iz članka 64. stavka 1. Zakona o visokim učilištima.

Članak 12.

Novčani iznos stipendije za preddiplomski i dodiplomski studij isplaćuje se, u korist studentice, na račun koji studentica koja je upisala studij ima kod poslovne banke. Stipendija iz čl. 6. ovog Pravilnika iznosi 30.000,00 (tridesettisuća kuna) a isplaćuju se mjesečno u 12 (dvanaest) obroka od 2.500,00 (dvijetisućepetsto kuna) počevši od datuma početka studija za tu tekuću godinu. Stipendija se isplaćuje se na temelju potvrde o upisu.

Članak 13.

Mentorstvo

Svakoj redovitoj studentici koja je, temeljem odluke iz stavka 1. članka 10. ovog Pravilnika dodijeljena stipendija, osigurava se mentor ili mentorica, koji će joj tijekom studija pružati stručnu pomoć i to ovisno o smjeru programa studija i osobnog interesa, a u vezi s budućom profesijom. Mentorstvo iz stavka 1. ovog članka će se osigurati u trajanju od 3 sata mjesečno za sve vrijeme trajanja stipendije.

Članak 14.

Ako neko pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, na odgovarajući će se način na njegovo rješavanje primijeniti odredbe Statuta Zaklade, Zakona o visokim učilištima kao i odgovarajuće odredbe akata nadležnog Ministarstva.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog odbora Zaklade. Ovaj je Pravilnik jednoglasno usvojen na sjednici Upravnog odbora, održanoj 1. rujna 2015. godine u Zagrebu, uz nazočnost svih članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora: Ivana Šoljan